Algemene voorwaarden Shop of Trade.com

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Shop of Trade.com. Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst, gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  2. Aanbiedingen en prijzen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Shop of Trade.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding of de inhoud daarvan een vergissing of fout bevat.
  3. Overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  4. Levering en leveringstermijnen: Shop of Trade.com zal zorgvuldig werken aan een snelle verwerking en levering van de bestelling. Indien een artikel niet op voorraad is, zal Shop of Trade.com de klant hiervan op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid bieden om de bestelling te annuleren of te wachten tot het artikel weer leverbaar is. De termijnen waarbinnen een bestelling geleverd zal worden, zijn indicatief en niet fatale termijnen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.
  5. Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
  6. Klachtenprocedure: Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen een redelijke termijn na levering schriftelijk te worden ingediend bij Shop of Trade.com. Shop of Trade.com zal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie geven.
  7. Aansprakelijkheid: Shop of Trade.com is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook